петък, 22 април 2016 г.

Значение на архитектурата при изграждането на ИТ стратегия на организацията

ИТ стратегия: за развитието на ИТ. Архитектурата на предприятието и ИТ стратегията са взаимно свързани процеси. Няма документ, в който формално да е описана ИТ стратегията. Изграждането и е един интегриран подход. Варианти за архитектура, нива на архитектура:

 • AS-IS дефинира текущо състояние на архитектура;

 • TO-BE желано състояние.
ИТ стратегия на организацията


Стратегия и тактика: по принцип разработването на ИТ стратегия е сложен процес. Стратегията и нейното реализиране трябва да се обединят в 1 етап. Стратегията може да се разглежда като рамка, която очертава бъдещите цели, които на свой ред определят решенията, които се вземат за тактическата реализация на стратегията.

Стратегията се мени динамично, а това води до промени в тактиката. Тя освен целта трябва да дефинира пътища (средства) за нейното постигане. Тя включва следните елементи:

 • Описание на желаното състояние;

 • Описание на ограничен набор от средства и методи за реализирането й;

 • Стъпки за постигане на целите;

 • Ресурси, необходими за реализирането и;

Стратегията определя общите насоки за развитие на организацията, архитектурата TO-BE съдържа не явно стратегията.

Пакети за изграждане на корпоративна информационна система

В една корпорация днес се използват множество интелигентни компютърни системи, които трябва да се синхронизират. Организациите предпочитат да използват специализиран стандартен софтуер. Той може да се настройва и адаптира към дейността на организацията. Когато тези пакети са насочени към разрешаването на бизнес проблеми те се срещат като приложен софтуер, бизнес софтуер, пакети приложни системи.

Основни пакети, които се използват в предприятията са ERP пакети (за управление на предприятия), SCM пакети (за управление на веригата на доставка), CRM (за управление на взаимодействието с клиентите). Могат да се използват 3-те пакета едновременно, но трябва трябва да бъдат интегрирани, да има обща БД. В организацията могат да се ползват и други приложни пакети:

 • CAD: системи за автоматизация на проектирането ( технически смисъл );

 • CAP: системи за автоматизация на планирането на производството;

 • CAM: системи за автоматизация на производството и др.

Всички тези системи са проектирани така, че да може паралелно да се използват от много потребители. Днес се работи в мрежова среда, базирана на клиент-сървър. Сървър, осигуряващ достъп до приложен софтуер, които поддържа функциите на КИС, са приложни сървъри ( пр: Weblogic на BEA, Web-sphere на IBM, IIS на Microsoft, с отворен код Geronimo и JBoss ). Всички пакети ERP, SCM и CRM участват във веригата на доставката.

Поддържане на веригата на доставка

В условията на електронна търговия и увеличение на конкуренцията е необходимо:

 • Да се ускори времето за доставка на продуктите, особено при онлайн магазините. Нужно е имплементирането на по-гъвкави модули при изработка на онлайн магазин за бизнес клиентите и търговците;

 • Да се подобри обслужването на клиентите;

 • Фирмите да функционират по-ефективно.

Реализирането на тези условия изисква да насочим вниманието си към бизнес процес.
Бизнес процес: набор от логично свързани дейности, насочени към постигането на определени резултати. Част от бизнес процесите се реализират в 1 функционална област, или една дейност на бизнес процесите да е в една функционална област, а друга в друга функционална област ( крос-функционални ).

Пр: процес реализиран в Маркетинг и продажби: запознаване на клиента с предлаганите стоки; изпълнение на поръчка на клиента: ще участват маркетинг и продажби, Производство, Счетоводство и финанси ).

Верига на доставка: чрез нея се описват потоци от материали, информация, пари и услуги за доставяне на продукти и услуги на клиентите. Тя включва различни организации и процеси за създаването на съответните продукти и услуги и за доставката им на килента. Прави връзката клиент-доставчик. Там може да се оформят 3 сегмента:

 • Верига срещу течението ( обратна верига ) up stream: реализира доставянето на суровини и материали от външни доставчици (SCM);

 • Вътрешна верига: касае доставката на продукти в рамките на организацията, тя поддържа пакетиране, производство и асемблиране (ERP);

 • Права верига на доставка ( по течението ): тя касае реализацията на стоки и услуги с клиенти или дистрибутори (CRM).


0 comments:

Публикуване на коментар