петък, 22 април 2016 г.

Оценка на производителност на системи TPC-A, TPC-B и TPC-C

Пуснатият през ноември 1989 г. тест ТСР-А е предназначен за оценка на производителността на системите, работещи в среда на интензивно обновяване на базата от данни, типично за прилагането на интерактивна обработка на данните (OLDP - on – line data processing).Такава среда се характеризира с:


Оценка на производителност на системи TPC-A, TPC-B и TPC-C
 • множество от терминални сесии е режима on-line;

 • значителен обем въвеждане и извеждане при работа с дискове;

 • умерено време на работа на системата и приложенията;

 • цялостност на транзакцията.
Практически при изпълнението на теста се формулира типична изчислителна среда, включваща сървър, база от данни, терминали и линии на връзките. Този тест се използва за единични транзакции, интензивно обновяващи базите от данни. Единичната транзакция, осигурява простата повторяема единица за работа, която проверява ключовите компоненти на системата OLTP.

Теста ТРС-А определя пропускателната способност на системите, измерващи количеството транзакции в секунда (tps-A), които системата може да изпълнява при работа с множество терминали. Докато спецификацията ТРС-А не определя точното количество на терминалите, компанията доставчик на системите е длъжна да увеличава или намалява тяхното количество в съотведствие с нормите за пропускателна способност. Теста ТРС-А може да се изпълнява в локални или регионални изчислителни мрежи. В този случай неговите резултати се определят или от “ локалната“ пропускателна способност (TCP-A-local-Throughput), или от „регионалната“ пропускателна способност (TCP-A-wide-Throughput). Очевидно тези два тестови показателя не трябва да се сравняват непосредствено. Спецификацията на теста ТРС-А е нужна, за да могат всички компании детайлно да разкриват работата на своя тест, конфигурацията на системите си и нейната цена. Това позволява да се определи нормализираната цена на системите ($/tspA).

Тест ТРС-В

През август 1990 година ТРС е одобрил ТРС-В, интензивен тест на базата данни, характеризиращ следващите елементи:
 • значителен обем на дисковия вход/изход;

 • умерена работа на системата и приложения;

 • цялостност на транзакциите.
ТРС-В измерва пропускателната способност на системите за транзакция в секунда (tpsB). Доколко има съществени различия между двата теста ТРС-А и ТРС-В ( в частност, в ТРС-В не се изпълнява емулация на терминалите и линия на връзките).

Тест ТРС – С

Тестовият пакет ТРС-С моделира зададената задача за обработка на заповедите. Той моделира достатъчно сложната система OLTP, която е длъжна да управлява приемането на заповедите, управлението на отчитането на товарите и разпространението на товарите и услугите. Тестът ТРС-С осъществява тестване на всички основни компоненти на системите: на терминалите, линия на връзките, ЦП, дисковия вход и изход и базата данни в тези компютърни технологии.

ТРС-С трябва да изпълнява 5 типа транзакции:
 • нова задача, управлявана с помощта на сложна екранна форма;

 • просто обновление на базата данни, свързани с плащания;

 • просто обновление на база данни, свързани с постановка;

 • справка за постоянните задачи;

 • справка по отчитане на товарите.
От всичките тези пет типа транзакции, 43 % трябва да съставляват свързаните с плащанията. Транзакциите, свързани със справки за състоянието на задачите, състоянието на отчета, трябва да бъдат по 4 %. След това се измерват скоростта на транзакциите по нова задача, обработващи се съвместно с други транзакции, изпълняващи се във фоновия режим.

Базата данни ТРС-С е основана на модели на оптичен доставчик с удължени райони и товарни складове. Тя съдържа 9 таблици: товарни складове, район, купувач, заповед, ред на заповедите, нови заповеди, отчет, складови записи и история.

Обикновено се публикуват 2 резултата. Единият от тях, tpm – C, представлява пиковата скорост на изпълнение на транзакциите (изразяват се в количеството транзакции в минута). Вторият резуртат, $/tpm – C, представлява нормализирана стойност на системата. Стойността на системите включва всички апаратни средства и програмни осигурявания, използвани в теста, плюс стойността на обслужвани в течение на 5 години.

Бъдещи тестове ТРС

Съвсем неотдавна Computer World – Moskow, N15, 1995/TCP обяви отмяната на тестовете ТРС-А и ТРС-В. Вече за оценка на системата ще се използва съществуващия тестови пакет ТРС-С, новите тестове ТРС-D, ТРС-Е, а така също още два непълно разработени теста. Представеният в първата половина на 1995 г. тест ТРС-D е предназначен за оценка на производителността на системите при приемане на решения. За оценка на мащаба на възприемането на системите през втората половина на 1995 г. ТРС е бил длъжен да представи теста ТРС-Е и неговия алтернативен вариант, нямащ дотогава наименование. За това ТРС продължава да разработва тестови пакети за оценки на базата данни и системите клиент/сървър. Първите резултати, получени в помощта на тези нови методи, вече започнаха да се публикуват.

0 comments:

Публикуване на коментар